موردی برای سرمایه گذاری در سهام ارزشی

Category: خبر های امروز

گزارش های مجله: ماهانه سرمایه گذاری

در دوران بازنشستگی، زمان کمک و سپاسگزاری برای والدین سالخورده ما است

توسط استفن کریدر یودر و کارن کریدر یودر

2 ژوئن 2023 ساعت 13:00 به وقت شرقی

در حالی که مادر در حال مرگ بود، من برای همه چیزهایی که به ما داده بود سپاسگزارم و تاسف خوردم که در این سال‌ها زمان بیشتری را با او سپری نکردیم.