چگونه بزرگترین صاحب امتیاز رستوران آمریکا تصمیم می گیرد چه زمانی قیمت ها را افزایش دهد؟

Category: خبر های امروز

این کپی تنها برای استفاده شخصی و غیر تجاری شما است. توزیع و استفاده از این مطالب توسط قرارداد مشترک ما و قانون حق چاپ کنترل می شود. برای استفاده غیر شخصی یا سفارش چند نسخه، لطفاً با شماره 0008-800-843-1-800-843-0008 با Dow Jones Reprints تماس بگیرید یا به www.djreprints.com مراجعه کنید.

https://www.wsj.com/articles/how-americas-largest-restaurant-franchisee-decides-when-to-raise-prices-178d3295

مطالب پیشنهادی  دوران سپرده گذاری آسان برای بانک های خیابان اصلی به پایان رسیده است