فدرال رزرو می تواند نقطه اشتعال اولیه بین بایدن و مک کانل باشد

Category: خبر های امروز Comments: No comments

جمهوریخواهان سنا ، به رهبری میچ مک کانل ، فرصت دارند قبل از روی کار آمدن جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب ، دو پست اصلی را در فدرال رزرو پر کنند. در صورت انجام چنین کاری ، این امر می تواند هرگونه تلاش برای هدایت مقررات مالی را در جهت بسیار شدیدتری در کوتاه مدت پیچیده کند.

در حال حاضر دو کرسی آزاد در شورای حکام فدرال رزرو وجود دارد. رئیس جمهور ترامپ جودی شلتون و کریستوفر والر را برای این سمت ها معرفی کرده است ، اما هیچ یک از آنها توسط سنا تأیید نشده است. جمهوری خواهان می توانند به طور بالقوه …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>