راهنمای نگارش مقاله – مجله چشمپزشکی بینا

Category: خبر های امروز

اهمیت حدكثر 5 کلمه و واژه جهت تكرار در بالاي صفحه ها مقاله نیز لازم است. نامه به سردبیر به ترتیب ارائه در متن از بخشهای صفحه عنوان، متن نامه به سردبیر (ممکن میباشد در چندین بخش ارائه شود)، نتیجهگیری (اختیاری)، ملاحظات اخلاقی، قدردانی و تشکر و منابع تشکیل میشود. مطالب مطرح شده در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و نقشهها نباید تکراری باشد. تیتر جداول در بالای آن ها و عنا وین نمودارها، تصاویر و نقشهها در پایین آن‌ها نوشته شود. جداول، نمودارها، تصاویر و نقشهها باید اصلی شماره و تیتر واضح، گویا و کوتاه و کلیدی ارجاع مطلوب در نوشته باشند. این مقاله باید اساسی بخشهـای مقـدمه (شامل شـرحی بـر روشهای رایج موجـود و معایب آنها)، شیوه جراحی (شامل توضیح مختصر و دقیقی از روش کار و محاسن آن به ملازم تصاویر حقیقی یا این که نمادین گویا) و مشاجره باشد. در این نصیب نویسنده یا این که مجموعه نویسندگان میتوانند از افراد یا این که مؤسساتی که به نحوی در انجام مطالعه، یا تدوین نوشته همکاری و یا این که حمایت مالی نمودهاند تقدیر به فعالیت آورند. عاقبت گیری دارای اهداف تحقیق مرتبط گردند ولی از اظهارات نامشخص و سرانجام گیری هایی که داده ها کاملا آن ها راپشتیبانی نمی کنند اجتناب شود. در زیرنویس جدولها، همهی اختصاریهای غیراستاندارد استفاده شده، تفسیر دیتا شوند و متن جدولها پارسی باشد. جداول می بایست به ­صورت عمودی و قائم در کاغذ رسم شوند. آزمونهای آماری آیتم استعمال را اهمیت تمام پارامترهای مربوطه مشخص کنید: به عنوان مثال ، میانگین و انحراف معیار (SD): 44٪ (3 ±) و یا میانه و فاصله میان پارکی: 7 سال (4.5 تا 9.5 دانلود نوشته نورمگز سال). در صورتی که به مراجع پیدرپی اشاره میگردد باید دربین اولین و پایانی شماره از خط مسافت به کارگیری کرد، در غیر اینصورت از کاما «،» می بایست سود جست. در لیست زیر بخش کوچکی از مقالات منتشر شده در سال ۲۰۲۱ را که از نویسندگان آن‌ها (مشتریان ترجمیک) به دست آوردن اجازه شده است، مشاهده کنید. یافتههای حاصل از تحقیق بایستی در قالب متن، جدول، نمودار، تصویر و نقشه همراه با توضیحات تام بیان گردد. نکته: برای تعیین واژه و کلمه های اصلی که در اخر گوشه ای پارسی متن می‌شود از اصطلاحنامه تخصصی دارای ارتباط اساسی آن حوزه برای کلمه های فارسی استفاده شود. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه دانلود نوشته ی فارسی لطفا از کاغذ ما بخواهید.

مطالب پیشنهادی  فلنج چیست؟