بررسی لیست مواد دندانپزشکی در مجله جامعه دندانپزشکی

Category: خبر های امروز

در حوزه دندانپزشکی مطالعه دیگری نیز توسط محققان بر روی کلیدواژه های مقالات مجله انجمن دندانپزشکی کره با توصیفگرهای MeSH انجام شد. جامعه آماری شامل مقالات پژوهشی کلیه مجلات انگلیسی زبان ایرانی دندانپزشکی نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی PubMed در سال 2016 بود. در مطالعه دیگری محققان به بررسی میزان انطباق کلیدواژه های 4 مجله نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی Medline با حوزه موضوعی اختلالات خوردن پرداختند. https://dentistcommunity.ir/. این نتایج به تفکیک عنوان مجله در نمودار 1، نشان دادهشده است. از مجموع 1091 کلیدواژه مستخرج از انتهای چکیده مقالات مجلات ایرانی که با توصیفگرهای MeSH مطابقت داده شدهاند، 483 کلیدواژه (3/44 درصد) انطباق دقیق، 153 کلیدواژه (14 درصد) انطباق نسبی و 455 کلیدواژه (7/41 درصد) با توصیفگرهای MeSH نامنطبق بودند. این مطالعه از نوع کاربردی بود و به شیوه توصیفی انجام گرفت. یافته ها نشان داد، در میان مجلات مورد بررسی، کلیدواژه های مقالات Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences با بیش از 80 درصد انطباق دقیق با توصیفگرهای MeSH ، از بیشترین میزان انطباق دقیق برخوردار بوده اند.

مجله جامعه دندانپزشکی بین المللی

تمام این سگها را کشتند. این کشتار وسط بیابان و در خود سایت شهرداری انجام شد. احقاقی درباره همکاری نهادهای مرتبط با حامیان حیوانات هم میگوید: «من خودم شش سال است که در پارک جنگلی کوهسار فعالیت دارم و با مرکز ساماندهی سگهای بلاصاحب همکاری میکنم؛ تمام سگهایی که در اینجا نگهداری میشوند، عقیم شدهاند. نه منطقه مسکونی بود و نه شکایتی از این سگها و پناهگاه شده بود. پس شهرداری و فرمانداری از این اتفاق خبر دارند. کل منطقه شهران، کوهسار و بهاران، پاکسازی شده و همه سگها عقیم شده بودند. امروز هم که در دماوند حضور داشتیم، فرمانداری ادعا میکرد که اصلاً از این اتفاق خبر ندارد. امروز (سهشنبه) صبح هم، ۱۰اکیپ از شهرداری منطقه پنج در پارک جنگلی کوهسار، ۴۰سگ عقیمشده و تولهها را بردند. سگ غیرعقیم هم نداشتیم. واقعاً قابلباور نیست؛ آنهم در شرایطی که نیروی انتظامی راه را بسته، بولدوزر برای کندن زمین و خاک کردن سگها آوردند و ماشینآتشنشانی نیز برای شستن خون سگها آمده بود. 

مجله جامعه دندانپزشکی پزشکی

آنها در قرار دادن اينله هاي سنگي زيبا روي حفرات تراش داده شده دندانهاي قدامي بالا و پايين و گاهي دندانهاي پرمولر، مهارت داشتند. بدون شك، اين اينله ها روي دندانهاي زنده قرار داده ميشد و آنچنان دقيق اين كار انجام مي گرفته كه حتي تا هزار سال بعد اين اينله ها، در جاي خود باقي مي ماندند. مسواك خاورميانه بنام Siwak و Misswak يك شاخه كوچك از درخت سالوادورا پرسيكا به نظر نيم اينچ است كه آن را براي يك روز در آب غوطه ور مي سازند تا الياف آن از هم جدا شود. در اوان كودكي، دختران فرقه Vanomami در ونزوئلا ، باريكه هاي تيز شده از چوب سخت و بامبو را به لبها و گونه هايشان فرو مينمودند كه جنبه زيبايي داشته است. پونتيك يا دندان مصنوعي در اين دنچر پارسيل ثابت، جايگزين ثناياي مياني سمت راست بالا كه از دست رفته، شده است. اينله هابا سمانهاي خاص به حفره چسبانده مي شد كه جنس عمده آنها با اسپكتروگرافي، كلسيم فسفات تشخيص داده شده است. درباره ی ابزار دندانپزشکی بیشتر بخوانید. 

او با اشاره به شرایط دادگاه میگوید: «وقتی که آقای اژهای سر کار آمد، شعارهای زیادی درباره لزوم ایجاد اصلاحات در دستگاه قضا داد. این وکیل دادگستری معتقد است هیچ توجهی به رضایت خانواده مقتول در حکم دادگاه نشده است: «طبق قانون بهمحض اینکه ختم دادرسی اعلام میشود، اگر موجبی نداشته باشد، دادگاه باید رأی را صادر کند. دختری به دست همسرش به طرز وحشیانهای به قتل رسیده است. در مقابل، این خانواده مقتول هستند که با ترس و لرز در دادگاه حاضر میشوند و بهسختی میتوانند حتی یک کلمه از خود دفاع کنند». میگوید اینجا عرف است. یک فاجعه دردناک رخ داده است. دادگاه این پرونده اردیبهشت امسال برگزار شد و حالا و بعد از سه ماه میبینیم که رأی صادر شده است. مواردی شبیه به اینکه ضابط زور زیادی دارد. آن وقت پدر قاتل با سر افراشته در دادگاه حاضر میشود و مقابل قاضی بدون هیچ ابایی میگوید که پسرش رسم عشیرهای را اجرا کرده و هیچ خطایی مرتکب نشده است.

مطالب پیشنهادی  آیا با عوارض لیفت شقیقه آشنا هستید؟

در این نهاد، شیخالاسلام سعی داشت بخشی از جامعه نخبگان ایرانی را که عمدتاً از طبقه متوسط جامعه بود به آنجا بکشاند. در چنین شرایطی که جامعه علمی دانشگاه ملی عمدتاً دانشآموختگان آمریکا بودند و دانشجویان از افراد متمول و طبقه متوسط جامعه در کنار هم گرد آمده بودند و در واقع جامعه جدیدی از طبقه سیاسی آن زمان را تشکیل دادند. با تمام این مسائل دانشگاه ملی ایران به دلیل نوپا بودن و نیز دریافت شهریه در اولویتهای مرتبه پایین متقاضیان تحصیلات دانشگاهی حتی در مورد افرادی که از تمکن مالی برخوردار بودند قرار میگرفت. پس از شیخ الاسلام عبدالعلی جهانشاهی و سپس علی اکبر بینا به ریاست دانشگاه ملی منصوب شد. در مدت پنج سال ریاست شیخ الاسلام علاوه بر دانشکده اقتصاد و معماری دانشکده پزشکی ۱۳۴۰ زبانهای خارجی ۱۳۴۱، علوم ۱۳۴۲، دندانپزشکی ۱۳۴۴، راهاندازی شد. پس از وی محمد علی مجتهدی (مؤسس دانشگاه صنعتی شریف) و سپس انوشیروان پویان به ریاست دانشگاه ملی منصوب شدند. در زمان ریاست علیاکبر بینا دانشکده حقوق راهاندازی شد.

مجله جامعه دندانپزشکی چابهار

زمینه و هدف: :مصرف دخانیات موجب مرگ سالانه 5 میلیون نفر در جهان میشود که این رقم در ایران طبق آمار وزارت بهداشت به 70 هزار نفر میرسد. مطالعه حاضر با هدف بررسی دانش، نگرش و مهارت دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در خصوص کنترل دخانیات در مطب دندانپزشکی انجام شد. نتیجهگیری: علیرغم نگرش نسبتاً خوب دانشجویان دندانپزشکی در زمینه مشاوره ترک دخانیات، دانش و مهارت آنان در این زمینه دچار ضعف است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، جامعه مورد بررسی دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بود و روش نمونهگیری در این مطالعه به روش سرشماری بود و از پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده شد. جهت تحلیل نتایج از آزمون T-test استفاده گردید. پرسشنامه به تک تک دانشجویان شرکت کننده داده شد (93 نفر) که طی آن دانش، نگرش و مهارت دانشجویان دندانپزشکی بررسی گردید. تفاوت نمره معنیدار بود. با توجه به اینکه اکثریت مردم به طور مرتب به دندانپزشکان مراجعه میکنند ، میتوان از این فرصت مناسب برای ارایه مشاورههای ترک دخانیات استفاده کرد.

مطالب پیشنهادی  S&P 500 Debut تسلا قرار است 100 میلیارد دلار معامله در حرکت کند

مجله جامعه دندانپزشکی غرب تهران

حامیان سپاه پاسداران و حاکمیت جمهوری اسلامی معتقدند با دستیابی به بمب اتم میتوانند از حمله اتمی دیگر کشورها جلوگیری کنند. آیا جمهوری اسلامی در پی ساخت بمب اتم است؟ سپاه پاسداران این توییت را پس از چند ساعت از صفحه خود حذف کرد. سپاه پاسداران در این توییت از هشتگ «بازدارندگی هستهای» استفاده کرد. مورد دیگر حمله نظامی روسیه به اوکراین است و اگر اوکراین ضرابخانه هستهای خود را نابود نمیکرد، هیچوقت روسیه به خودش اجازه حمله به اوکراین را نمیداد. ناتو هم به همین علت وارد جنگ مستقیم با روسیه نمیشود. آنها معتقدند کره شمالی به علت داشتن بمب اتم، کمتر مورد تحریم قرار گرفته است، درصورتیکه ایران و سوریه که بمب اتمی ندارند با تحریمهای بیشتری مواجه هستند. بازدارندگی هستهای در ادبیات جمهوری اسلامی به اسم رمزی برای ساخت بمب اتم تبدیل شده است. گروههای حامی حاکمیت معتقدند سلاح هستهای، سلاح صلح است و اگر جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند، باعث ایجاد صلح در منطقه میشود و هیچ کشوری به خود اجازه راهاندازی جنگ را نخواهد داد. دندانپزشک تجربی چیست ؟

این نوع بازاریابی را میتوان هم به صورت آنلاین و هم از طریق ارائه کارتهای تخفیف به مراجعهکنندگان قدیمی انجام داد. قرار گرفتن در فهرست وبسایتهای معرفی کلینیکها و مراکز بهداشتی میتواند بستری برای کاربران ایجاد کند که نظر و امتیاز خود درباره کلینیکهای مختلف را ثبت کنند. این روش بازاریابی در مقایسه با روشهای دیگر دیجیتال مارکتینگ هزینه کمتری دارد و ممکن است رسیدن به موفقیت از طریق آن در ابتدا کمی کند باشد، اما به مرور باعث رشد کسبوکار خواهد شد. «بازاریابی محتوا» (Content Marketing) فرآیند ایجاد محتوای ارزشمند و مرتبط برای جذب مخاطبان است و اگر استراتژیهای مناسبی برای آن به کار گرفته شود، میتواند کسبوکار را به موفقیت برساند. از روشهای مختلف بازاریابی محتوا میتوان نوشتن وبلاگ، تولید محتوا در شبکههای اجتماعی، تولید محتوای ویدیویی و تولید محتوا در بازاریابی ایمیلی نام برد. همانطور که گفتیم، تولید محتوای باکیفیت در وبسایت میتواند رتبه آن را بهبود ببخشد. اما بازاریابی محتوا فقط به تولید محتوا در وبسایت و اجرای استراتژیهای سئو مربوط نمیشود.

مطالب پیشنهادی  هدرز پراید یورو 4 فولادی - اگزوز خودرو مشهد

٪4 سینی یکبار مصرف دندانپزشکی زلال. 46,000 ; ٪3 سینی یکبارمصرف آسیا دنتال. 16, سینی یکبار مصرف درجه یک ضخیم, هر بسته 50 عددی هر کارتن 36 بسته … سرساکشن بهداشتی و یک بار مصرف بکر تهیه شده از بهترین مواد موجود در بازار می باشد. شرکت بازرگانی رادپینا این افتخار را دارد که در زمینه پخش و فروش عمده انواع تجهیزات یکبار مصرف و مصرفی دندانپزشکی، بهترین انواع لوازم یکبار مصرف تجهیزات … طرح توجیهی تولید لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی ساکشن : دارای دو قسمت شیلنگ و سر ساکشن می باشد . شیلنگ از جنی پی وی سی گرید 106 شیشه ای است که شفاف بوده … 32,000 ; ٪21 رول یکبار مصرف کف سینی. پک استریل سفارشی سرساکشن جراحی یکبار مصرف دندانپزشکی; شیلنگ ساکشن یکبار مصرف … الیاف پاکتی زیرسری دندانپزشکی; رول کف سینی دندانپزشکی دولایه عرض 20 و 25 … مفتول داخل آن برای فرم دهی راحت در داخل آن تعبیه شده است.