بازپرداخت سود شرکت ها تجمع بازار سهام را تقویت می کند

Category: خبر های امروز

شرکت های بزرگ آمریکایی انتظارات خود را در این فصل سود آشفته کرده اند و به طور بالقوه پایه و اساس مرحله بعدی تجمع بازار سهام را ایجاد می کنند زیرا سرمایه گذاران فراتر از انتخابات نگاه می کنند.

با توجه به گزارش اکثر شرکت ها در گزارش S&P 500 ، تحلیلگران پیش بینی می کنند سود سه ماهه سوم 7.5٪ نسبت به سال قبل کاهش یابد. این یک پیشرفت چشمگیر نسبت به کاهش 21 درصدی آنها در پایان ماه سپتامبر است.