بازپرداخت سود شرکت ها تجمع بازار سهام را تقویت می کند

Category: خبر های امروز Comments: No comments

شرکت های بزرگ آمریکایی انتظارات خود را در این فصل سود آشفته کرده اند و به طور بالقوه پایه و اساس مرحله بعدی تجمع بازار سهام را ایجاد می کنند زیرا سرمایه گذاران فراتر از انتخابات نگاه می کنند.

با توجه به گزارش اکثر شرکت ها در گزارش S&P 500 ، تحلیلگران پیش بینی می کنند سود سه ماهه سوم 7.5٪ نسبت به سال قبل کاهش یابد. این یک پیشرفت چشمگیر نسبت به کاهش 21 درصدی آنها در پایان ماه سپتامبر است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>