آنچه مدیران عامل از ریاست جمهوری بایدن انتظار دارند: پیش بینی بیشتر

Category: خبر های امروز Comments: No comments

مدیران ارشد می گویند که آنها انتظار دارند بزرگترین تغییر در دولت جو بایدن سیاست های جدید گسترده نیست بلکه روابط قابل پیش بینی تری با کاخ سفید است.

بسیاری از رهبران شرکت ها آقای بایدن را به عنوان یک مرکز در مسائل تجاری می بینند و روابط آرام و آشفته کمتری را در کاخ سفید طی چهار سال آینده پیش بینی می کنند – حتی اگر همیشه با سیاست های دولت موافق نباشند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>